Log In

Nog geen account? Meld je nu aan

Wachtwoord Vergeten?

Aanmelden

Wachtwoord wordt automatisch gegenereerd en verzonden naar uw e-mail adres.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten van Max uitzendbureau. Alle Diensten van Max uitzendbureau waaronder, maar niet beperkt tot het aanbieden van de Website aan Gebruikers. Een natuurlijke of rechtspersoon met een account op de Website, die ofwel een overeenkomst heeft met Max uitzendbureau of die anderzijds gebruikmaakt van een Dienst van Max uitzendbureau. Dit kan zowel een Uitzender als Werkzoekende betreffen. Een uitzendbureau dat gebruikmaakt van een Dienst van Max uitzendbureau. Een natuurlijk persoon die gebruikmaakt van een Dienst van Max uitzendbureau. De website van www.maxuitzendbureau.nl waarmee Max uitzendbureau uitzender en werkzoekende bij elkaar poogt te brengen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website door Gebruikers.
 2. Algemene Voorwaarden die door een gebruiker worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of overeenkomst onverminderd van kracht.
 4. Na beëindiging van een overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden nog steeds van toepassing.

Max uitzendbureau behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigingen of aan te vullen. Dit geldt alleen ten aanzien van wijzigingen of aanvullingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die in het kader van het bedrijfsbelang van Max uitzendbureau aantoonbaar noodzakelijk zijn.

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Partijen zullen een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed ondernemerschap uitvoeren.
 2. Voorstellen, aanbiedingen, offertes, afspraken en toezeggingen van Max uitzendbureau zijn slechts bindend, indien Max uitzendbureau zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 3. Indien tijdens de uitvoer van een Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen of aanvullen.
 4. Indien een eenzijdige wijziging of aanvulling van een overeenkomst door Max uitzendbureau financiële of kwalitatieve consequenties heeft voor gebruiker, zal Max uitzendbureau deze eerst bespreken met gebruiker, alvorens de wijziging of aanvulling door te voeren.
 

Artikel 4 – Gebruik van de Website algemeen

 1. Het account van gebruiker is niet overdraagbaar. Het is gebruiker niet toegestaan een account aan te maken op naam van een andere natuurlijk persoon of organisatie.
 2. Max uitzendbureau behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure en het wachtwoord van een gebruikersaccount te wijzigen.
 3. Het is gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Website. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan om inbreuk te maken op de rechten van Max uitzendbureau of derden, waaronder Intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten, onware of misleidende informatie af te geven, in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving, in strijd te handelen van de Algemene Voorwaarden of te handelen op een wijze die de belangen en goede naam van Max uitzendbureau schaden.
 4. Max uitzendbureau behoudt zich het recht voor om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van noodzakelijke aanpassingen of onderhoud. Max uitzendbureau is gedurende deze periode niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de Website.
 5. Max uitzendbureau is te allen tijde – zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg – gerechtigd om te weigeren een dienst aan gebruiker te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of Max uitzendbureau van mening is dat dit kan leiden tot schade voor Max uitzendbureau.

Artikel 5 – Gebruik van de Website door Uitzender

 1. Uitzender is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie in door Uitzender aangeleverde vacatureteksten en aanvullende informatie. Max uitzendbureau is geenszins verplicht om vacatureteksten en aanvullende informatie te screenen alvorens deze worden geplaatst op de Website.
 2. Uitzender zorgt ervoor geen discriminerende teksten op te nemen in door hem aangeleverde informatie.

Artikel 6 – Gebruik van de Website door Werkzoekende

 1. Werkzoekende moet 18 jaar of ouder zijn om van een dienst van Max uitzendbureau gebruik te maken.
 2. Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van uitzender, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende vacature. Het is voor werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen (persoon)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten van gebruiker, waaronder beeldmerken en logo´s berusten bij gebruiker en blijven bij gebruiker berusten.
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Max uitzendbureau, waaronder de merkrechten, auteursrechten op teksten, afbeeldingen, lay-out, foto’s en overig beeld- en geluidsmateriaal en software berusten bij Max uitzendbureau.
 3. Het is de gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Max uitzendbureau op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 4. De gebruiker vrijwaart Max uitzendbureau tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijk inbreuk op de (intellectuele eigendom)rechten van die derden door de door gebruiker geplaatste vacatures of bedrijfsinformatie op de Website.

Artikel 8 – Persoonsgegevens van Werkzoekenden

 1. Uitzender garandeert de verkregen (persoon)gegevens van werkzoekenden via de Website slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen openstaande vacatures, en niet aan te wenden voor enig ander doel dan om werkzoekenden aan een baan te helpen.
 2. Uitzender verplicht zich tot geheimhouding van (persoon)gegevens van werkzoekenden.
 3. Uitzender behandelt alle persoonsgegevens van werkzoekenden vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. Daar waar uitzender eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van werkzoekenden, is uitzender nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacy wetgeving. Uitzender vrijwaart Max uitzendbureau voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
 5. Indien het noodzakelijk is voor Max uitzendbureau om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent uitzender daartoe volledige medewerking aan Max uitzendbureau, zoals wanneer een werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 9 – Overige bepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.